Personal Data and General Confidentiality Agreement

HomepagePersonal Data and General Confidentiality Agreement

PRIVACYVERKLARING Themen Media.

Themen Media acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons
dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te
laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Themen Media zal
persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken
bij het uitvoeren van je bestelling.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder
andere dat wij:

• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze
privacyverklaring;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme
doeleinden;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw
toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die
in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te
verwijderen.
Themen Media is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren
en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u
gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hieronder wordt
onder meer verstaan je naam, adres- en betaalgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

1. Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen
gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw
hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling
en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een
vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten
overhandigen.

2. Themen Media Controlepaneel
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

3. Afhandeling bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien
dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest
u verderop in deze privacyverklaring.


4. Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van
abonnees.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt
bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.

 


Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt

Themen Media zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door onze leveranciers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Tevens nemen wij beveiligingsmaatregelen om
misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn
verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om
deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Themen Media
Rentmeesterstraat 41
1315 Almere
Nederland
Email: support@themenmedia.com

 

 


Powered by WISECP
Top